17. April 2024

Azerbejdžan se seća žrtava genocida u Hodžaliju

Istorija čovečanstva bila je svedok užasnih zločina nad nedužnim civilima posle 1900-ih godina.

Masovno i namerno ubijanje Jevreja od strane nacističke Nemačke s ciljem njihovog istrebljenja u Drugom svetskom ratu opisano je kao najgori zločin na evropskom tlu i međunarodna zajednica je to oštro osudila kao genocid. Ali svet je ostao slep, gluv i nem pred masakrom koji su izvršile jermenske oružane snage u Hodžaliju, gradu u karabaškoj oblasti Azerbejdžana koja se nalazi pod okupacijom Jermenije od 1992.


Pre 26 godina, u noći između 25. i 26. februara 1992. godine, jermenske oružane snage su uz pomoć sovjetskog pešadijskog puka napale grad u kom je živelo više od 7 hiljada ljudi, sravnile ga sa zemljom i masakrirale stotine civila. Za nekoliko sati Jermeni su brutalno ubili 613 nevinih i nenaoružanih ljudi, od toga 106 žena i 83 dece, i istrebili cele porodice. Posebno brutalno su mučili i ubili 56 ljudi. Zarobljeno je 1275 ljudi, ostalih 1000 civila je osakaćeno ili obogaljeno, a još 150 ljudi je nestalo. Na telima žrtava bili su tragovi profanacije, a neka od njih su bila skalpirana i obezglavljena. Neka deca su nađena sa odsečenim ušima. Dvadeset petoro dece je ostalo bez oba, a 130 bez jednog roditelja. Osam porodica je potpuno istrebljeno, dok je 476 civila trajno onesposobljeno.


Genocid u Hodžaliju postao je šablon uništenja i etničkog čišćenja koje je metodički izvela Jermenija i on je otkrio svetu suštinu jermenskog etničkog ekspanzionizma i stvarne ciljeve rata vođenog protiv azerbejdžanskog naroda. Politika genocida postala je sastavni deo jermenske agresije protiv Azerbejdžana.
Brutalnost ovog masovnog ubijanja, praćenog sakaćenjem tela, stavlja se u istu ravan sa najužasnijim tragedijama 20. veka. Međutim, uprkos činjenici da su ljudsku tragediju u Hodžaliju dobro dokumentovali međunarodni mediji i priznate međunarodne organizacije za ljudska prava, kao što jeHumanRightsWatch, donosioci odluka u svetu nisu uspeli da prepoznaju ovaj užasan zločin.


Posle 26 godina svet i dalje ne obraća pažnju na patnje prouzrokovane jermenskom agresijom protiv Republike Azerbejdžan. Jermenska agresija i etničko čišćenje u Karabahu i drugim teritorijama Azerbejdžana rezultirali su okupacijom 20 procenata teritorije Azerbejdžana i proterivanjem 1 000 000 ljudi iz njihovih domova, čime su postali izbeglice i interno raseljena lica, primorana da žive u kampovima. I sve to uprkos činjenici da se u rezolucijama Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) i 884 (1993) i rezoluciji 62/243 Generalne skupštine UN (2008) osuđuje upotreba sile protiv Azerbejdžana i okupacija njegovih teritorija i potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana i nepovredivost njegovih međunarodno priznatih granica, zahteva hitno, potpuno i bezuslovno povlačenje jermenskih oružanih snaga sa svih okupiranih teritorija Azerbejdžana i povratak izbeglica i raseljenih lica u svoja rodna mesta.


Svake godine lideri hrišćanskih, jevrejskih i muslimanskih zajednica u Azerbejdžanu, uoči komemoracije povodom genocida u Hodžaliju apeluju na međunarodnu zajednicu da osudi krvoproliće 26. februara 1992. godine, olakša oslobađanje okupiranih teritorija i repatrijaciju raseljenih zajednica. Svake godine stanovnici Hodžalija sa bolom i nadom apeluju na međunarodnu zajednicu da proglasi Jermeniju odgovornom za ovaj zločin.
Istina o genocidu u Hodžaliju i svim jermenskim zverstvima u karabaškoj oblasti Azerbejdžana, onakva kakva jeste, sa svojim razmerama i brutalnošću, mora biti međunarodno priznata kao čin genocida. Kažnjavanje ideologa, organizatora i počinilaca na odgovarajući način predstavlja važan uslov za izbegavanje ovakvih varvarskih činova protiv čovečanstva u budućnosti.

Азербайджан вспоминает жертв геноцида в Ходжалы

История человечества была свидетелем ужасных преступлений против невинных гражданских лиц после 1900-ых гг. Массовое и умышленное убийство евреев со стороны нацистской Германии с целью их истребления во Второй мировой войне было описано как худшее преступление на европейском пространстве и резко осуждалось со стороны международного сообщества как геноцид. Но мир остался слепым, глухим и немым перед резней со стороны армянских вооруженных сил в Ходжалы, городе в карабахском регионе Азербайджана, находящемся под оккупацией Армении с 1992.


26 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992, армянские войска при поддержке советского пехотного полка напали на город, в котором проживало больше 7 тысяч людей, и стерли его с лица земли и устроили резню сотен мирных граждан. На протяжении нескольких часов армяне жестоко убили 613 невинных и невооруженных людей, включая 106 женщин и 83 детей, истребили целые семьи. 56 людей были подвергнуты пыткам и убиты с особой жестокостью. 1275 людей были взяты в плен, остальные 1000 мирных граждан были искалечены или изувечены и ещё 150 людей пропали без вести. На трупах жертв были следы профанации; некоторые из них были скальпированы и обезглавлены. Некоторые дети были найдены с отрезанными ушами. 25 детей осиротели, 130 потеряли одного родителя. 8 семей полностью было истреблено, а 476 мирных граждан стали инвалидами.
Геноцид в Ходжалы стал образцом уничтожения и этнической чистки, методично осуществленной Арменией, и показал миру суть армянского этнического экспансионизма и реальные цели войны, веденной против народа Азербайджана.

Политика геноцида стала составной частью армянской агрессии против Азербайджана.
Жестокость этого массового убийства, сопровождаемого искажением тел, находиться на одном уровне с самыми ужасными трагедиями 20 века. Однако, вопреки факту, что человеческая трагедия в Ходжалы была хорошо документирована международными СМИ и почитаемыми международнымиорганизациями по правам человека, такими, какHumanRightsWatch, мировые лидеры не признали должным образом это ужасное преступление.
26 лет спустя мир все ещё не обращает внимание на последствия, вызванные армянской агрессией против Азербайджанской Республики.

В результате армянской агрессии и этнической чистки в Карабахе и на других территориях Азербайджана 20процентов территории Азербайджана было оккупировано, и 1000000 людей были изгнаны из своих домов и стали беженцами или внутренне перемещенными лицами, заставленными жить в лагерях.И это при том, что в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) и резолюции 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН (2008) осуждается применение силы против Азербайджана и оккупация его территорий и подтверждается суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и неприкосновенность ее международно-признанных границ, требуется немедленный, полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана и возвращение беженцев и перемещенных лиц на свои родные земли.


Каждый год лидеры христианских, еврейских и мусульманских сообществ в Азербайджане накануне геноцида в Ходжалы призывают международное сообщество осудить кровопролитие, произошедшее 26 февраля 1992 года, облегчить освобождение оккупированных территорий и репатриацию перемещенных общин. Каждый год жители Ходжалы с болью и надеждой призывают международное сообщество возложить наАрмению ответственность за это преступление.


Правда о геноциде в Ходжалы и всех армянских зверствах в карабахском регионе Азербайджана, такая, какой она есть, со своим масштабом и жестокостью, должна быть международной признанной как акт геноцида. Наказание идеологов, организаторов и исполнителей должным образом является важным условием, чтобы в будущем избежать такие варварские акты против человечества.

Azerbaijan remembers the victims of the Khojaly genocide

Human history has witnessed dreadful crimes against innocent civilians after 1900’s. Massive and deliberate killing of Jews by Nazi German with the aim to exterminate them in World War II was described as the worst crime on European soil, and it has been severely condemned by international community as a genocide. Butthe world has turned blind, deaf and dumb to the carnage of Armenian armed forces in Khojaly town in Karabakh region of Azerbaijan, which is under occupation of Armenia since 1992.


26 years ago, over the night from 25 to 26th of February 1992, the Armenian troops supported by Soviet infantry regiment attacked the town with population more than 7 thousand people and razed it to the ground and massacred hundreds of civilians.In a few hours Armenians brutally murdered 613 innocent and unarmed people, including 106 women and 83 children, annihilated whole families. 56 people were tortured and killed with special brutality. 1275 people were taken hostages, left 1000 civilians were maimed or crippled, and another 150 people unaccounted for their wake. The corpses of the victims bore traces of profanation; some of them had been scalped and beheaded. Some children were found with severed ears. 25 children were orphaned and 130 lost one parent. 8 families were totally exterminated while 476 civilians were permanently disabled. 1275 people.


The Khojaly genocide set a pattern of destruction and ethnic cleansing methodically carried out by Armenia and revealed to the world the essence of Armenian ethnic expansionism and the real goals of the war waged against the people of Azerbaijan. The policy of genocide has become an integral part of the Armenian aggression against Azerbaijan.
Brutality of this mass killing accompanied by mutilation of bodies put it in one line with the most horrifying tragedies of the XX century. However, despite the fact that human tragedy in Khojalywas well documented by international media and by respected international human rights organizations such as Human Rights Watch, world decision-makers have fallen short from properly acknowledging this horrific crime.


26 years on and the world is still oblivious to the suffering caused by the Armenian aggression against the Republic of Azerbaijan. The Armenian aggression and ethnic cleansing in Karabakh and other territories of Azerbaijan resulted in occupation of 20 percent of Azerbaijan territory and expelling of 1,000,000 people from their homes by turning them into refugees and internally displaced persons and forcing them to live in tent-camps.And all that happens despite the fact that in the United Nations Security Council resolutions 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) and 884 (1993) and General Assembly UN resolution 62/243 (2008) the use of force against Azerbaijan and occupation of its territory are condemned and the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan and the inviolability of its internationally recognized borders are confirmed, an immediate, complete and unconditional withdrawal of the Armenian armed forces from all of the occupied territories of Azerbaijan and return of refugees and displaced persons to their native land is required.


Every year the leaders of Azerbaijan’s Christian, Jewish and Muslim communities issue appeals on the eve of commemoration of the Khojaly genocide urging the international community to condemn the February 26, 1992 bloodshed facilitate liberation of the occupied territories and repatriation of the displaced communities. Every year, the residents of Khojaly, appeal with pain and hope to the international community to hold Armenia responsible for this crime.
The truth of Khojaly genocide and all Armenian atrocities in the Karabakh region of Azerbaijan as they are and with their total scale and brutalities must beinternationally recognized as a genocide act. The punishment of the ideologists, organizers and executors in a proper manner is an important term for avoiding such barbarous acts against the humanity in future.

Istorija čovečanstva bila je svedok užasnih zločina nad nedužnim civilima posle 1900-ih godina.

Masovno i namerno ubijanje Jevreja od strane nacističke Nemačke s ciljem njihovog istrebljenja u Drugom svetskom ratu opisano je kao najgori zločin na evropskom tlu i međunarodna zajednica je to oštro osudila kao genocid. Ali svet je ostao slep, gluv i nem pred masakrom koji su izvršile jermenske oružane snage u Hodžaliju, gradu u karabaškoj oblasti Azerbejdžana koja se nalazi pod okupacijom Jermenije od 1992.


Pre 26 godina, u noći između 25. i 26. februara 1992. godine, jermenske oružane snage su uz pomoć sovjetskog pešadijskog puka napale grad u kom je živelo više od 7 hiljada ljudi, sravnile ga sa zemljom i masakrirale stotine civila. Za nekoliko sati Jermeni su brutalno ubili 613 nevinih i nenaoružanih ljudi, od toga 106 žena i 83 dece, i istrebili cele porodice. Posebno brutalno su mučili i ubili 56 ljudi. Zarobljeno je 1275 ljudi, ostalih 1000 civila je osakaćeno ili obogaljeno, a još 150 ljudi je nestalo. Na telima žrtava bili su tragovi profanacije, a neka od njih su bila skalpirana i obezglavljena. Neka deca su nađena sa odsečenim ušima. Dvadeset petoro dece je ostalo bez oba, a 130 bez jednog roditelja. Osam porodica je potpuno istrebljeno, dok je 476 civila trajno onesposobljeno.


Genocid u Hodžaliju postao je šablon uništenja i etničkog čišćenja koje je metodički izvela Jermenija i on je otkrio svetu suštinu jermenskog etničkog ekspanzionizma i stvarne ciljeve rata vođenog protiv azerbejdžanskog naroda. Politika genocida postala je sastavni deo jermenske agresije protiv Azerbejdžana.
Brutalnost ovog masovnog ubijanja, praćenog sakaćenjem tela, stavlja se u istu ravan sa najužasnijim tragedijama 20. veka. Međutim, uprkos činjenici da su ljudsku tragediju u Hodžaliju dobro dokumentovali međunarodni mediji i priznate međunarodne organizacije za ljudska prava, kao što jeHumanRightsWatch, donosioci odluka u svetu nisu uspeli da prepoznaju ovaj užasan zločin.


Posle 26 godina svet i dalje ne obraća pažnju na patnje prouzrokovane jermenskom agresijom protiv Republike Azerbejdžan. Jermenska agresija i etničko čišćenje u Karabahu i drugim teritorijama Azerbejdžana rezultirali su okupacijom 20 procenata teritorije Azerbejdžana i proterivanjem 1 000 000 ljudi iz njihovih domova, čime su postali izbeglice i interno raseljena lica, primorana da žive u kampovima. I sve to uprkos činjenici da se u rezolucijama Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) i 884 (1993) i rezoluciji 62/243 Generalne skupštine UN (2008) osuđuje upotreba sile protiv Azerbejdžana i okupacija njegovih teritorija i potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana i nepovredivost njegovih međunarodno priznatih granica, zahteva hitno, potpuno i bezuslovno povlačenje jermenskih oružanih snaga sa svih okupiranih teritorija Azerbejdžana i povratak izbeglica i raseljenih lica u svoja rodna mesta.


Svake godine lideri hrišćanskih, jevrejskih i muslimanskih zajednica u Azerbejdžanu, uoči komemoracije povodom genocida u Hodžaliju apeluju na međunarodnu zajednicu da osudi krvoproliće 26. februara 1992. godine, olakša oslobađanje okupiranih teritorija i repatrijaciju raseljenih zajednica. Svake godine stanovnici Hodžalija sa bolom i nadom apeluju na međunarodnu zajednicu da proglasi Jermeniju odgovornom za ovaj zločin.
Istina o genocidu u Hodžaliju i svim jermenskim zverstvima u karabaškoj oblasti Azerbejdžana, onakva kakva jeste, sa svojim razmerama i brutalnošću, mora biti međunarodno priznata kao čin genocida. Kažnjavanje ideologa, organizatora i počinilaca na odgovarajući način predstavlja važan uslov za izbegavanje ovakvih varvarskih činova protiv čovečanstva u budućnosti.

Азербайджан вспоминает жертв геноцида в Ходжалы

История человечества была свидетелем ужасных преступлений против невинных гражданских лиц после 1900-ых гг. Массовое и умышленное убийство евреев со стороны нацистской Германии с целью их истребления во Второй мировой войне было описано как худшее преступление на европейском пространстве и резко осуждалось со стороны международного сообщества как геноцид. Но мир остался слепым, глухим и немым перед резней со стороны армянских вооруженных сил в Ходжалы, городе в карабахском регионе Азербайджана, находящемся под оккупацией Армении с 1992.


26 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992, армянские войска при поддержке советского пехотного полка напали на город, в котором проживало больше 7 тысяч людей, и стерли его с лица земли и устроили резню сотен мирных граждан. На протяжении нескольких часов армяне жестоко убили 613 невинных и невооруженных людей, включая 106 женщин и 83 детей, истребили целые семьи. 56 людей были подвергнуты пыткам и убиты с особой жестокостью. 1275 людей были взяты в плен, остальные 1000 мирных граждан были искалечены или изувечены и ещё 150 людей пропали без вести. На трупах жертв были следы профанации; некоторые из них были скальпированы и обезглавлены. Некоторые дети были найдены с отрезанными ушами. 25 детей осиротели, 130 потеряли одного родителя. 8 семей полностью было истреблено, а 476 мирных граждан стали инвалидами.
Геноцид в Ходжалы стал образцом уничтожения и этнической чистки, методично осуществленной Арменией, и показал миру суть армянского этнического экспансионизма и реальные цели войны, веденной против народа Азербайджана.

Политика геноцида стала составной частью армянской агрессии против Азербайджана.
Жестокость этого массового убийства, сопровождаемого искажением тел, находиться на одном уровне с самыми ужасными трагедиями 20 века. Однако, вопреки факту, что человеческая трагедия в Ходжалы была хорошо документирована международными СМИ и почитаемыми международнымиорганизациями по правам человека, такими, какHumanRightsWatch, мировые лидеры не признали должным образом это ужасное преступление.
26 лет спустя мир все ещё не обращает внимание на последствия, вызванные армянской агрессией против Азербайджанской Республики.

В результате армянской агрессии и этнической чистки в Карабахе и на других территориях Азербайджана 20процентов территории Азербайджана было оккупировано, и 1000000 людей были изгнаны из своих домов и стали беженцами или внутренне перемещенными лицами, заставленными жить в лагерях.И это при том, что в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) и резолюции 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН (2008) осуждается применение силы против Азербайджана и оккупация его территорий и подтверждается суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и неприкосновенность ее международно-признанных границ, требуется немедленный, полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана и возвращение беженцев и перемещенных лиц на свои родные земли.


Каждый год лидеры христианских, еврейских и мусульманских сообществ в Азербайджане накануне геноцида в Ходжалы призывают международное сообщество осудить кровопролитие, произошедшее 26 февраля 1992 года, облегчить освобождение оккупированных территорий и репатриацию перемещенных общин. Каждый год жители Ходжалы с болью и надеждой призывают международное сообщество возложить наАрмению ответственность за это преступление.


Правда о геноциде в Ходжалы и всех армянских зверствах в карабахском регионе Азербайджана, такая, какой она есть, со своим масштабом и жестокостью, должна быть международной признанной как акт геноцида. Наказание идеологов, организаторов и исполнителей должным образом является важным условием, чтобы в будущем избежать такие варварские акты против человечества.

Azerbaijan remembers the victims of the Khojaly genocide

Human history has witnessed dreadful crimes against innocent civilians after 1900’s. Massive and deliberate killing of Jews by Nazi German with the aim to exterminate them in World War II was described as the worst crime on European soil, and it has been severely condemned by international community as a genocide. Butthe world has turned blind, deaf and dumb to the carnage of Armenian armed forces in Khojaly town in Karabakh region of Azerbaijan, which is under occupation of Armenia since 1992.


26 years ago, over the night from 25 to 26th of February 1992, the Armenian troops supported by Soviet infantry regiment attacked the town with population more than 7 thousand people and razed it to the ground and massacred hundreds of civilians.In a few hours Armenians brutally murdered 613 innocent and unarmed people, including 106 women and 83 children, annihilated whole families. 56 people were tortured and killed with special brutality. 1275 people were taken hostages, left 1000 civilians were maimed or crippled, and another 150 people unaccounted for their wake. The corpses of the victims bore traces of profanation; some of them had been scalped and beheaded. Some children were found with severed ears. 25 children were orphaned and 130 lost one parent. 8 families were totally exterminated while 476 civilians were permanently disabled. 1275 people.


The Khojaly genocide set a pattern of destruction and ethnic cleansing methodically carried out by Armenia and revealed to the world the essence of Armenian ethnic expansionism and the real goals of the war waged against the people of Azerbaijan. The policy of genocide has become an integral part of the Armenian aggression against Azerbaijan.
Brutality of this mass killing accompanied by mutilation of bodies put it in one line with the most horrifying tragedies of the XX century. However, despite the fact that human tragedy in Khojalywas well documented by international media and by respected international human rights organizations such as Human Rights Watch, world decision-makers have fallen short from properly acknowledging this horrific crime.


26 years on and the world is still oblivious to the suffering caused by the Armenian aggression against the Republic of Azerbaijan. The Armenian aggression and ethnic cleansing in Karabakh and other territories of Azerbaijan resulted in occupation of 20 percent of Azerbaijan territory and expelling of 1,000,000 people from their homes by turning them into refugees and internally displaced persons and forcing them to live in tent-camps.And all that happens despite the fact that in the United Nations Security Council resolutions 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) and 884 (1993) and General Assembly UN resolution 62/243 (2008) the use of force against Azerbaijan and occupation of its territory are condemned and the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan and the inviolability of its internationally recognized borders are confirmed, an immediate, complete and unconditional withdrawal of the Armenian armed forces from all of the occupied territories of Azerbaijan and return of refugees and displaced persons to their native land is required.


Every year the leaders of Azerbaijan’s Christian, Jewish and Muslim communities issue appeals on the eve of commemoration of the Khojaly genocide urging the international community to condemn the February 26, 1992 bloodshed facilitate liberation of the occupied territories and repatriation of the displaced communities. Every year, the residents of Khojaly, appeal with pain and hope to the international community to hold Armenia responsible for this crime.
The truth of Khojaly genocide and all Armenian atrocities in the Karabakh region of Azerbaijan as they are and with their total scale and brutalities must beinternationally recognized as a genocide act. The punishment of the ideologists, organizers and executors in a proper manner is an important term for avoiding such barbarous acts against the humanity in future.

Povezane teme

Još jedan diplomatski uspeh Azerbejdžana... Dana dvadesetog juna 2020. godine Evropski parlament usvojio je rezoluciju 2019/2209 (INI) pod nazivom „Preporuka Evropskog parlamenta Savetu, Komisiji i ...

Kad mlad staviš nešto u srce, to ne izlazi nikada... Pesnikinja Nevenka Dolić Đukić, u sistemu svojih poetsko-proznih opservacija i lirskih reminiscencija, gotovo u svakom svom tekstu insistira na očovečenju situa...

Roman srpskog pisca о svetoj Anastasiji preveden na azerbejdžanski jezik... Kultura je najpouzdaniji most između naroda i država. Rekla bih da je najistančanija ona politika koja je izražena jezikom kulture. Činjenica je da Srbija i ...

Dvogodišnja azerbejdžanska devojčica i njena baka – nove žrtve jermenskih napada u Nagorno-Karabahu... Kao državljanka Srbije, zemlje koja je bila suočena sa agresivnim separatizmom i odvajanjem svoje istorijske teritorije, Kosova i Metohije, pažljivo pratim vest...

Azerbejdžanci žale za žrtvama tragedije u Hodžaliju... Ratovi donose mnoga stradanja i tragedije narodima, običnim ljudima, koji su nasilno uvučeni u njih. Isto se dogodilo i sa Azerbejdžancima kada je izbio jermens...

avgust 09 2017

“Drvoseča nikada ne pati od anksioznosti i depresije” – moja priča

Depresija je subjektivni, najličniji doživljaj situacije u kojoj ste, odnosno, „bolest misli“. Zbog toga ćemo…
novembar 18 2017

Do zvezda mudrošću, talentom i iskustvom

Nedavno je u Urduženju književnika Srbije promovisan novi, peti roman Branke Gajović, koja je i…
novembar 01 2017

Brokoli sadrži dvostruko veću količinu vitamina C nego narandža

Brokoli sadrži dvostruko veću količinu vitamina C nego narandža.

Balkan Life News

Photo By Balkan IN

photo3.jpg

Svi smo TESLIJANCI a da toga nismo svesni

Srpski narod se vratio u rodovsku zajednicu, što je izvorno i prirodno stanje celog čovečanstva.

Mesto za vašu reklamu

Balkan IN Magazin

Kulturno informativni portal Balkan In obuhvata segmente - politika, vesti, kultura, umetnost, nauka, medicina, sport, zdravlje i priroda, autromobilizam, moda, putovanja.
Kulturno informativni portal Balkan In obuhvata segmente - politika, vesti, kultura, umetnost, nauka, medicina, sport, zdravlje i priroda, autromobilizam, moda, putovanja.

Prijatelji

Sve o Labradorima

 DR MARKO JOVAŠEVIĆ – MENTALNO I FIZIČKO ZDRAVLJE

Foto

Janko Tipsarević